REGULAMIN PROMOCJI

“DLA PIERWSZYCH 50 KLIENTÓW HULAJNOGA ELEKTRYCZNA GRATIS”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest Siódme Niebo SA z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 124 lok. 8, 02-577 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523816, NIP 5272551484 (zwana dalej “Organizatorem”).
 2. Akcja promocyjna “Dla pierwszych 50 klientów hulajnoga elektryczna gratis”, zwana dalej “Promocją”, obowiązuje w dniach od 7 marca do 30 kwietnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
 3. Promocja skierowana jest do klientów Organizatora, zwanych dalej “Uczestnikami”.
 4. Promocja obowiązuje w punktach sprzedaży Organizatora:
 • Banino, ul. Lotnicza 113,
 • Gdańsk, ul. Stężycka (teren inwestycji Młody Jasień).

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu domu lub mieszkania z oferty Organizatora, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.
 2. 50 pierwszych Uczestników do zakupu nieruchomości w okresie trwania promocji otrzyma hulajnogę elektryczną w prezencie, zwaną dalej “Produktem promocyjnym”.
 3. Uczestnik może otrzymać tylko jeden Produkt promocyjny.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Produktu promocyjnego.
 5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Produktu promocyjnego na środki pieniężne.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami udzielanymi przez Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Produkt promocyjny.
 8. Organizator nie ponosi konsekwencji, jeśli Produkt promocyjny ulegnie zniszczeniu lub przestanie sprawnie funkcjonować.

POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w punktach sprzedaży lub przesłać w formie pisemnej na adres firmy: Siódme Niebo SA, ul. Lotnicza 113, 80-297 Banino, lub na adres mailowy: info@siodme-niebo.pl. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.siodme-niebo.pl oraz w punktach sprzedaży.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej www.siodme-niebo.pl oraz w punkatch sprzedaży. Zmiany w Regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.